Verkoopsvoorwaarden

ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden (hierna genoemd “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de online bestellingen van vreemde valuta door consumenten en beroepsmatige gebruikers met woonplaats of maatschappelijke zetel binnen het grondgebied van de Europese Unie via de website www.wisseldirect.be (hierna genoemd “de Website”). Voormelde Website wordt aangeboden door de NV G.C.F., met maatschappelijke zetel te 1652 ALSEMBERG, Winderickxplein 3 bus 3, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0832.602.171.

Gelieve deze Algemene voorwaarden nauwkeurig te lezen voordat U gebruik maakt van de Website. Als U niet instemt met de Algemene voorwaarden, gelieve deze Website niet te gebruiken.

Wisseldirect behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen aangebracht aan de Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op de reeds bestelde valuta, voorafgaand aan de wijziging.

Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van onderhavige Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft zulks geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden. Het zich niet beroepen door Wisseldirect op een bepaling voorzien in onderhavige Algemene voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

INTELECTUELE EIGENDOM

GCF NV is eigenaar minstens licentiehouder van het auteursrecht op alle werken vervat in de Website, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, alle software, design, tekst, afbeeldingen, geluidsopnamen, animaties, videofragmenten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Elke bezoeker krijgt toegang tot de Website teneinde persoonlijk gebruik te maken van de aangeboden faciliteiten. Oneigenlijk gebruik van de Website is verboden, ook het kopiëren, verzenden, weergeven, uitvoeren, verspreiden, in licentie geven, veranderen, opslaan van de inhoud van de website is niet toegelaten. Op geen enkel ogenblik is het toegelaten om enige inhoud van de Website te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van G.C.F. NV.

BESTELLINGEN

Bestellingen via de Website kunnen enkel worden verricht door personen die de minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Alle bestellingen worden beperkt tot een maximum tegenwaarde van 7.500,00 EUR per persoon per bestelling. Het minimum bestelbedrag is 250,00 EUR. Op alle transacties via de Website zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. G.C.F. NV heeft het recht om bestellingen te weigeren indien de voorwaarden niet zijn vervuld.

Het bestellen van vreemde valuta zal geschieden volgens de instructies op de Website. Na invoering, betaling en verzending van uw bestelling via de Website, ontvangt U van Wisseldirect.be een e-mailbericht ter bevestiging van uw bestelling met als inhoud een beschrijving van uw bestelling en een refertenummer. Van zodra de bestelling bevestigd wordt, ligt ook de wisselkoers onherroepelijk vast.

Wisseldirect.be houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om uw bestelling aan te passen. Ons bestelsysteem zal uw aanvraag automatisch afronden op de kleinst beschikbare coupure van de door U gekozen valuta. Een hieruit voortvloeiende aanpassing in het door U te betalen en inmiddels overgeboekte bedrag in Euro’s zal bij levering van de vreemde valuta contant in Euro’s worden verrekend en bijgesloten.

Bestellingen worden door de klant betaald via overschrijving of debetkaart. Indien de betalingstransactie vroegtijdig wordt beëindigd wordt de bestelling onmiddellijk geannuleerd. G.C.F. NV kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet-correcte of gebrekkige werking van de online financiële diensten/betalingsplatforms waarop de klant beroep doet.

Zodra uw bestelling is bevestigd kan deze niet meer geannuleerd worden. Het herroepingsrecht voorzien in artikel VI.58 van het Wetboek Economisch Recht is niet van toepassing op financiële diensten waarvan de prijs afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de aanbieder geen vat heeft en die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen. Dit geldt onder meer voor diensten in verband met wisselverrichtingen en geldmarktinstrumenten.

Na ontvangst van de betaling zal de door U opgegeven bestelling onmiddellijk worden verzonden naar het door U opgegeven adres. Binnen drie werkdagen zal de levering worden aangeboden op het door U opgegeven afleveradres. Levertermijnen verkregen na bestelling via de Website zijn altijd indicatief. G.C.F. NV kan nooit aansprakelijk zijn voor laattijdige levering. Teneinde een bestelling in ontvangst te kunnen nemen zal de ontvanger steeds een legitimatiebewijs moeten voorleggen. Indien de zending niet kan worden afgeleverd of niet wordt geaccepteerd door de in bestelling genoemde persoon of diens vertegenwoordiger op het aangegeven afleveradres, zal de bestelling op uw postkantoor ter beschikking gesteld worden gedurende 2 weken. Bestellingen kunnen enkel worden geleverd op adressen binnen Europa. Verzending naar een postbusadres is niet mogelijk.

KLACHTEN

Klachten omtrent de bestelling dienen uiterlijk binnen de acht dagen na levering per aangetekend schrijven te worden gericht aan G.C.F. NV. Onder levering aan de Klant wordt gelijkgesteld, de dag waarop de Klant zijn bestelling per materiële drager heeft ontvangen. Bij verstrijken van voornoemde termijn verklaart de Klant dat de door hem gedane bestelling in overeenstemming is met zijn verwachtingen.

AANSPRAKELIJKHEID

G.C.F. NV kan niet aansprakelijk worden gesteld, noch verantwoordelijk worden geacht voor foutmeldingen of problemen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik door de Klant van het internet of enig ander communicatiemiddel bij het doorlopen van de bestelprocedure op de Website en de daarop volgende betaling door de Klant.

G.C.F. NV geeft geen enkele garantie inzake de nauwkeurigheid, geschiktheid, betrouwbaarheid, volledigheid, afwezigheid van virussen of de geldigheid van de inhoud op de Website. De informatiediensten op de Website mogen niet gebruikt worden voor speculatie of belegging.

G.C.F. zal in geen geval (doch niet limitatief) aansprakelijk zijn in volgende gevallen:

 

  • Wanneer U ons foute gegevens verstrek bij het plaatsen van uw bestelling;

  • In geval van schade aan uw computeruitrusting als gevolg van het gebruik van de Website;

  • In geval van technische problemen of andere redenen die buiten onze redelijke controle vallen met inbegrip van oorlog, terrorisme, optreden van de overheid, natuurrampen, epidemieën, beurscrash en stakingen;

     

G.C.F. NV geeft de Klant op geen enkel vlak enige garantie omtrent de veiligheid van de betaling en/of behoorlijke aflevering van de bestelling per materiële drager.

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden, met inbegrip van enige exoneratieclausule ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, dan zullen dergelijke bepalingen wegvallen en geen invloed hebben op de geldigheid en de uitvoerbaarheid van de resterende voorwaarden.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavig algemene voorwaarden. Bij geschillen zijn de rechtbanken en hoven van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd.


Valuta calculator

Maak een keuze:
1 EUR = 1,1098 USD
EUR
USD
Leverbare hoeveelheid:
USD
Te betalen
EUR
Het maximum bedrag bedraagt € 7500.